ඔබගේ ස්ථානය: ගෙදර
 • කණ්ඩායම
 • කණ්ඩායම

  PUAS හට මෘදුකාංගයේ සිට දෘඪාංග දක්වා ස්වාධීන පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන හැකියාව ඇති අතර නිෂ්පාදන සංවර්ධන අදියරේදී පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව අභිරුචි කළ සේවාවන් සැපයිය හැක.

  • R&D team picture

   පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කණ්ඩායම් පින්තූරය

  • R&D team picture

   පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කණ්ඩායම් පින්තූරය

  • R&D team picture

   පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කණ්ඩායම් පින්තූරය

  • R&D team picture

   පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කණ්ඩායම් පින්තූරය

  • Company reception

   සමාගමේ පිළිගැනීම

  • R&D team picture

   පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කණ්ඩායම් පින්තූරය