ඔබගේ ස්ථානය: ගෙදර
 • පේටන්ට්
 • පේටන්ට්

  • U200 Series-RoHS Certificate Of Conformity

   U200 Series-RoHS අනුකූලතා සහතිකය

  • U200 Series-CE Certification

   U200 Series-CE සහතිකය

  • U200 Series-FCC Certification

   U200 Series-FCC සහතිකය

  • U500 Series-RoHS Certificate Of Conformity

   U500 Series-RoHS අනුකූලතා සහතිකය

  • U500 Series-CE Certification

   U500 Series-CE සහතිකය

  • U500 Series-FCC Certification

   U500 Series-FCC සහතිකය

  • National high-tech enterprises

   ජාතික අධි තාක්ෂණික ව්යවසායන්

  • Ceiling Bracket / Wall Support

   සිවිලිමේ වරහන / බිත්ති ආධාරක

  • Teaching System Software Copyrigh

   ඉගැන්වීම් පද්ධති මෘදුකාංග හිමිකම්

  • SDI Converte Software Copyright

   SDI පරිවර්තන මෘදුකාංග ප්‍රකාශන හිමිකම

  • SDI HD PTZ Camera Software Copyright

   SDI HD PTZ කැමරා මෘදුකාංග ප්‍රකාශන හිමිකම

  • 4K PTZ Camera Software Copyright

   4K PTZ කැමරා මෘදුකාංග ප්‍රකාශන හිමිකම

  • U200 series-USB2.0 HD conference camera software copyright

   U200 series-USB2.0 HD සම්මන්ත්‍රණ කැමරා මෘදුකාංග ප්‍රකාශන හිමිකම

  • KB100 series-Pro Video PTZ Controller Software Copyright

   KB100 series-Pro Video PTZ Controller Software Copyright

  • HD300 series HD SDI conference camera software copyright

   HD300 ශ්‍රේණි HD SDI සම්මන්ත්‍රණ කැමරා මෘදුකාංග ප්‍රකාශන හිමිකම

  • USB2.0 HD conference camera software copyright

   USB2.0 HD සම්මන්ත්‍රණ කැමරා මෘදුකාංග ප්‍රකාශන හිමිකම

  • USB3.0 HD conference camera software copyright

   USB3.0 HD සම්මන්ත්‍රණ කැමරා මෘදුකාංග ප්‍රකාශන හිමිකම

  • HD camera software copyright

   HD කැමරා මෘදුකාංග ප්‍රකාශන හිමිකම

  • Professional controller keybroad software copyright

   වෘත්තීය පාලක යතුරු බ්‍රෝඩ් මෘදුකාංග ප්‍රකාශන හිමිකම

  • SDI converte software copyright

   SDI පරිවර්තන මෘදුකාංග ප්‍රකාශන හිමිකම

  • Video conference camera appearance patent certificate-U200

   වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ කැමරා පෙනුම පේටන්ට් සහතිකය-U200

  • Pro Video PTZ Controller appearance patent certificate-KB100

   Pro Video PTZ Controller පෙනුම පේටන්ට් සහතිකය-KB100

  • Video conference camera appearance patent certificate

   වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ කැමරා පෙනුම පේටන්ට් සහතිකය

  • ISO9001:2008

   ISO9001:2008

  • ISO9001:2008

   ISO9001:2008