ඔබගේ ස්ථානය: ගෙදර
 • ව්යවසාය ශෛලිය
 • ව්යවසාය ශෛලිය

  • Company reception

   සමාගමේ පිළිගැනීම

  • Office area

   කාර්යාල ප්රදේශය

  • Office area

   කාර්යාල ප්රදේශය

  • Production department

   නිෂ්පාදනය දෙපාර්තමේන්තුව

  • Production department

   නිෂ්පාදනය දෙපාර්තමේන්තුව

  • Warehouse

   ගබඩාව

  • Meeting room

   රැස්වීම් කාමරය