ඔබගේ ස්ථානය: ගෙදර
 • අපව අමතන්න
 • අපව අමතන්න

  Shenzhen PUAS Industrial Co., Ltd

  මූලස්ථාන ලිපිනය: F2, Building C, Huawang Industrial Park, Longhua New Area, Shenzhen, Guangdong, PRC

  දුරකථන: +86 755-88361222

  ෆැක්ස්: +86 755-88365222

  මොබ් (WhatsApp): +8613798483116

  විද්‍යුත් තැපෑල: sales@szpuas.net

  ස්කයිප්: sales01@szpuas.net  USA ශාඛාව

  1022 Everett St, EI Cerrito

  94530 CA ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

  දුරකථන: 001-510-520-3538

  විද්‍යුත් තැපෑල: usa@szpuas.net  Shenzhen PUAS කාර්මික සමාගම, LTD
  දුරකථන: 0755-88361222
  ලිපිනය: F2, Building C, Huawang Industrial Park, Longhua New Area, Shenzhen, Guangdong, China

  © 2015 Baidu
  මීටර් 50 කි